მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები, რის გამოც საიტზე განთავსებული ინფორმაცია შეიძლება იყოს არაზუსტი

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკას. ჩვენს ვებ-გვერდზე შესვლისას ან ვებ-გვერდით სარგებლობისას თქვენ ადასტურებთ, რომ გაეცანით და ეთანხმებით ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკის და ჩვენი ვებ-გვერდით სარგებლობის ყველა პირობას. 

ვებ-გვერდზე განთავსებული ყველა ობიექტი, მათ შორის: სავაჭრო ნიშნები, ლოგოები, დიზაინის ელემენტები,  ტექსტი,  გრაფიკული გამოსახულებები, ილუსტრაციები, სკრიპტები, პროგრამები, და სხვა ობიექტები წარმოადგენს შპს „ბი ემ სი გორგიას“ საკუთრებას და ყველა უფლება არის დაცული. 

კომპანია არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის მასალების მოპარვასა და განადგურებაზე, არასანქცირებულ წვდომაზე; სატელეფონო ქსელების ან სამსახურების, კომპიუტერული სისტემების, სერვერების, ან პროვაიდერების, კომპიუტერული ან სატელეფონო მოწყობილობების პროგრამული უზრუნველყოფის, ელ. ფოსტის სერვისების ტექნიკურ გაუმართავობაზე ან სხვა სახის ტექნიკურ პრობლემაზე.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ნებისმიერ დროს შევცვალოთ წინამდებარე კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკა. ცვლილებები დაყოვნებლივ გამოქვეყნდება ჩვენს გვერდზე.

1. ინფორმაციის შენახვა

ინფორმაცია ინახება დაცულ სერვერებზე, რომელი უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას, მაგრამ გაითვალისწინეთ რომ ონლაინ ინფორმაციის მიმოცვლა არ არის ბოლომდე დაცული და არსებობს მინიმალური შესაძლებლობა, რომ დაცული ინფორმაცია გარკვეული რისკის ქვეშ დადგეს; თქვენ მიერ გაცემულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი ხართ თქვენ.

2. ინფორმაციის შეგროვება

პირადი ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ კლიენტისგან ვაგროვოთ და საჭიროების მოვითხოვოთ არის:

  • სახელი, გვარი
  • პირადი ნომერი
  • ელექტრონული ფოსტა
  • ტელეფონი

ვებგვერდზე ვიზიტისას ჩვენ შეიძლება შევაგროვოთ ინფორმაცია:

  • შემოსვლის ადგილი
  • შემოსვლის დრო
  • ნებისმიერ შევსებულ ფორმაში თუ გამოკითხვაში მიღებული ინფორმაცია
  • სხვა საკომუნიკაციო ინფორმაცია

3. შეგროვებული ინფორმაციის გამოყენება

კომპანია უფლებას იტოვებს შეგროვებული ინფორმაცია გამოიყენოს სარეკლამო სახით: მოკლეტექსტური შეტყობინებების გასაგზავნად, ელ. ფოსტების გასაგზავნად და ა.შ.

4. შეგროვებული ინფორმაციის გამჟღავნება

პერსონალური ინფორმაცია შეიძლება გამჟღავნებული იქნას მხოლოდ შპს „ბი ემ სი გორგიას“ თანამშრომლებში.

5. მესამე მხარე

ჩვენს ვებ-გვერდზე შესაძლოა შეგხვდეთ მესამე პირის ვებ-გვერდის ლინკები, რომლებსაც აქვთ თავისი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რომელზე პასუხისმგებლობაც სწორედ მათ ეკისრებათ. 

6. ინფორმაციის გადამოწმება

ვებ-გვერდის გამოყენებისას თქვენ ადასტურებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს. ინფორმაციის მოწოდება მოხდა თქვენი საკუთარი სურვილით და ამისათვის თქვენ გაგაჩნიათ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა. ასევე უფლებამოსილებას გვანიჭებთ ჩვენ, რომ ჩვენ მიერ საკუთარი შეხედულებისამებრ ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი რაოდენობით, ნებისმიერი წყაროდან გამოთხოვნილ და მიღებულ იქნას თქვენს შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური მონაცემები, მისი გაცნობის, გადამოწმების, შედარების, საბანკო და სხვა საქმიანობისათვის გამოყენების, ანალიზის, შენახვის და საკანონმდებლო ან/და სახელშეკრულებო ვალდებულებ(ებ)ის შესრულების მიზნებისთვის.

7. ინფორმაციის უსაფრთხოება

ჩვენ არ გვაქვს წვდომა თქვენს საბანკო ბარათთან, რადგან იგი ჩვენი პარტნიორი ბანკის კონტროლის სფეროს განეკუთვნება.

8. კონტაქტი

ნებისმიერ კითხვასთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ. ფოსტაზე: digital@gorgia.ge